נוהל הקדש קרן הלואות לשיפורים במעונות הפרטיים


מסמבי היסוד של קרן 2% כוללים שטר הקדש ונוהל. הנוהל מפרט סדרי ישיבות חבר הנאמנים ותהליך בקשת הלואה.


שטר הקדש קרן הלואות לשיפורים במעונות הפרטיים


הקדש קרן הלואות לשיפורים במעונות הפרטיים לחניכי שרות ילד ונוער קם מכח שטר הקדש החתום ע ל ידי מנכ"ל משרד הרווחה והש"ח ונציגי הפנימיות הפרטיות


רשימת נאמנים קרן הלואות לשיפורים במעונות הפרטיים


הקרן מנוהלת עיי 8 נאמנים מחציתם נציגי פנימיות ומחציתם נציגי משרד הרווחה והש"ח


שטר הקדש קרן הלואות לשיפורים במעונות הציבוריים


קרן הלואות לשיפורים במעונות הציבוריים לחניכי השרות לילד ונוער קם מכח שטר הקדש בחתימת מנכ "ל משרד הרווחה והש"ח ונציגי הפנימיות הציבוריות


רשימת נאמנים קרן הלואות לשיפורים במעונות הציבוריים


חבר הנאמנים מונה 8 איש, מחציתם נציגי הפנימיות ומחציתם נציגי המשרד.