טופס בקשה לאישור ניצול הקצאה מכספים פנויים לפרויקטים


ניתן להגיש בקשה לניצול הקצאה מכספים פנויים לטובת פרויקטיםורכישות בתחום ספורט ופנאי, מטבחים וחדרי אוכל, החל מ1.6.2022. הבקשה תוגש לאישור המפקחת על הפנימיה ע"ג הטופס הרצ"ב


טופס משוב למשתתף בהשתלמות - הקדש למעונות הפרטיים


פנימיה המבצעת השתלמות צוות בתמיכת הקרן מתבקשת להגיש יחד עם החשבוניות להחזר את טופס המשוב הרצ"ב


טופס מעקב מפקחת על בצוע - קרן הלואות לשיפורים במעונות הפרטיים


השלמת הדיווח לקרן על בצוע פרויקט כוללת החתמת המפקחת על הפנימיה על הטופס הרצ


טופס מעקב מפקחת על בצוע - קרן הלואות לשיפורים במעונות הציבוריים


השלמת הדיווח על בצוע פרויקט כוללת החתמת המפקחת על הפנימיה על הטופס הרצ"ב


טופס הצטרפות לקרן הלואות לשיפורים במעונות הציבוריים


מנהל פנימיהועד מנהל המעונייןים לצרף את הפנימיה לקרן יעבירו את הטופס הרצ


הצטרפות לקרן הלואות לשיפורים במעונות הפרטיים


זכאי להצטרף פנימיה פרטית שכל חניכיו מופנים לפנימיה עיי משרד הרווחה והש"ח


טופס בקשה להלואה קרן הלואות לשיפורים במעונות הפרטיים


מנהל המעוניין להגיש בקשה להלואה מהקרן ימלא ויחתום על הטופס הרצ


טופס בקשה להלואה קרן הלואות לשיפורים במעונות הציבוריים


מנהל פנימיה המעוניין להגיש בקשה להלואה מהקרן, ימלא ויחתום על הטופס הרצ


נוהל הגשת בקשת הלואה לפעילויות


המלצת מפקחת לבקשת הלואה לפעילויות תעשה לפי הנוהל המפורט במסמך רצ"ב


כללים לאישור בקשה לניצול הקצאה מכספים פנויים בקרנות


אישור מפקחת לבקשה לרכישות ופרויקטים החל מ1.6.2022 תעשה על פי הכללים המפורטים במסמך הרצ"ב